Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG XÂY LẮP THT

Hiện nay, nền kinh tế thị trường đầy biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt nếu không làm mới mình thì doanh nghiệp không thể tồn tại. Để có thể đứng vững vàng và phát triển trong hoàn cảnh đó thì việc sử dụng hiệu quả nguồn lực là điều bắt buộc với các Doanh nghiệp. Trong số rất nhiều các nguồn lực như nguồn tài chính, trang thiết bị, máy móc, thông tin… nguồn nhân lực được xem làm nguồn lực quan trọng nhất, quý báu nhất của mọi doanh nghiệp. Tại sao sao lại vậy? Bởi vì nguồn nhân lực là nguồn tài nguyên sống duy nhất có thể sử dụng và kiểm soát các nguồn nhân lực khác. Vì vậy thành công của Doanh nghiệp không thể tách rời yếu tố con người. Để Doanh nghiệp có đội ngữ nguồn nhân lực làm việc hiệu quả với năng suất, chất lượng cao thì phụ thuộc trước tiên ở yếu tố đầu vào đó là khâu tuyển dụng nhân lực. Tuyển dụng được nhân sự tốt là bước khởi đầu và là nền tảng cho sự thành công của mỗi tổ chức, doanh nghiệp trong tương lai.

Nắm bắt được điều đó Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp THT không ngừng chú trọng đến công tác tuyển dụng nhân lực. Hàng năm Công ty luôn đưa ra các chính sách đãi ngộ tốt nhất cho người lao đông, đảm bảo khi nhân viên làm việc tại Tập đoàn với tinh thần cống hiến hết mình cho Công ty. Bên cạnh đó Công ty cũng tổ chức các buổi đào tạo, nhằm nâng cao kiến thức cũng như chuyên môn của nhân viên.

Là một công ty lớn trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư Bất động sản, với nhu cầu nguồn nhân lực hàng năm rất cao, đây thực sự yếu tố quan trọng không thể tách rời cho sự phát triển của Tập đoàn.